учител
lessons-icon.png

 

Файла:
Десет препоръки за изучаване на чужд език за професионални цели Версия:1.3

Изучаването на чужд език е процес, който никога не приключва, и това важи както за усвояването на специализираната лексика, така и за речевата дейност в различните сценарии от професионалната сфера. Следващите препоръки са предназначени по принцип за преподавателя, за да може той да насочи изучаващите езика към подходящи стратегии за последващо учене успоредно с професионалната дейност, но могат да се ползват непосредствено и от самите обучаеми. Препоръките са формулирани независимо от конкретния език и по възможност следва да се прецизират за съответните езици (напр. Препоръка 1). Поради това те не включват общи стратегии за учене респ. само ги допълват с оглед на професионалната специфика. В препоръките не се прави също така разлика между случаите, при които изучаващият езика живее за постоянно в чуждоезиково обкръжение (при което чуждият език става вече втори роден език) или е конфронтиран с езика само по време на посещения в страната, при работа в международен екип или при разговори по телефона.

Дата 2011-12-29 Език  Siehe Beschreibung Размер 118.46 KB Изтегляне 3063
НАРЪЧНИК Версия:1.3

Настоящият наръчник представлява адаптация на избрани глави от „Hand-reichungen für Didaktiker zur Erstellung von regionalisierten Online-Fachfremdspra-chenmodulen nach dem Konzept von IDIAL4P“ (151 с.) на авторски екип от Института по интеркултурна комуникация (IIK Düsseldorf). Това е сборник с методически ука-зания за използването на първите онлайн учебни модули, създадени по концеп-цията IDIAL4P за преподаването на специализирани чужди езици в определени професионални сфери. Същевременно той се обръща и към опитните преподава-тели по чужди езици с поканата да разработят свои нови модули за други езикови нива и/или професионални сфери, за да обогатят асортимента от учебни материа-ли по специализираните езици, подпомагащи изграждането на интеркултурна ком-петентност у професионалистите в различни браншове и езикови общности.

Лиценз GNU/GPL Автор Ludmila Ivanova, Nikolina Burneva Дата 2012-03-05 Език  Siehe Beschreibung Размер 1.23 MB Изтегляне 6045

Valid XHTML 1.0 Transitional CSS ist valide!